KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE GİZLİLİK POLİTİKASI
AYDINLATMA METNİ

MELASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.(“Melasoft”ve/veya “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği 07.04.2016 tarihinden bu yana, ticarifaaliyetlerimizi ve sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken herhangi bir şekildetemas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve buçerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesinebüyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası(“Politika”), kişisel verilerin Melasoft e-Mutabakat Modülü tarafından toplanması,kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleribilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sözkonusu gizlilik politikamız ile kişiselverileri korunan ve saklanan gerçek kişiler Melasoft çalışanlarını, aktif vepotansiyel kullanıcılarımızı ve ziyaretçilerimizi kapsamaktadır. Şirketimizinsunduğu hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verilerinizişlenebilecektir.Kişisel verilerin korunması esnasında referans alınan ilgili hukukidüzenlemeler ise şu şekildedir; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, KişiselVerilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi HakkındaYönetmelik ve son olarak Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine GetirilmesindeUyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Melasoft olarak Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin temel ilkemiz KVKK ve diğerilgili hukuki mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde kişisel verileriişlemektir. Bu kapsamda Melasoft kişisel verileri işlerken şu ilkeleri esas almaktadır.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel veriler ilgili mevzuat vedürüstlük kuralı çerçevesinde işlenmektedir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Melasoft kişisel verileri doğru ve günceltutmaya özen göstermektedir. Bu kapsamda verilerin yanlış bilgi içermemesine ve verilerde değişiklik olması halinde güncellenmesine önem vermektedir.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Melasoft yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Melasoft ilgili hukuki mevzuatlar çerçevesinde gerekli görülen amaçlarla kişisel verileri işler, fazla ve ihtiyaç duyulmayan verileri işlemekten kaçınır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Melasoft tarafından işlenen kişisel veriler ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Budoğrultuda gelecekte kullanma ihtimaline dayanarak veri saklamaz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ GEREKÇELERİ

Melasoft tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar ve hukuki gerekçeler dahilinde işlenebilecektir:

 • Kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan hizmetlerimizi geliştirebilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
 • Strateji ve planlama
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,

Melasoft kullanıcıları için her nevi hizmetler ile ilgili olarak her türlü aplikasyon işleminde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, TC numarası, internet bankacılığı şifresi gibi bilgiler hariç hesap numarası, transfer işlemi gibi banka bilgileri, vergi numarası ve KVKK kapsamındaki bilgilerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Melarecon internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla, ad, soyad, vatandaşlık numarası, pasaport numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, yaşı, cinsiyeti, mesleği, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI ve İMHASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Melasoft tarafından sunulan hizmetlerin yerinegetirilebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamdagüvenli bir şekilde saklanmaktadır. İlgili mevzuatlar uyarınca kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi üzerine veya Melasoft kullanıcılarının talepte bulunması durumunda, Melasoft tarafından veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir.

Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu yahut ilgili kamu kuruluşlarınca söz konusu bilgilerin talep edilebilme durumlarının söz konusu olabileceği durumlarda kişisel verilerin işlenme amacının da sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Melasoft olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, sağlayıcılara veya firmalara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Melasoft’un verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verisi – Adı, soyadı/şirket bilgileri
 • İletişim Verisi – Telefonu, e-postası, adresi
 • Diğer – Saklama ve Depolama Hizmeti

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Şirket tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak kişisel verileri işlenen veri sahibi ilgili kişilerin hakları şu şekildedir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (5) ve (6) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarından birini veya birkaçını kullanmak istemesi durumunda internet sitemizde yer alan bilgi talep formunun ıslak imzalı bir nüshasını iletişim adresimize posta veya e-posta vasıtasıyla iletebilir. Veri sahibinin talebine Şirket tarafından mümkün olan en kısa sürede fiziken veya eposta yoluyla cevap verilecektir. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Şirket tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” kişisel verilerinizin yurt dışı serverlarında saklanmasına ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız.