Mutabakat türlerinden olan BA ve BS mutabakatın hangi şirketler tarafından, hangi şartlarda ve ne şekilde kullanılacağı hususu uygulamada zaman zaman karışıklıklara neden olabilir. Bu yazı kapsamında BA/BS Mutabakatın tanımı ve uygulama usullerini ve cezai müeyyideleri, ilgili mevzuatlar ve GİB’in web sitesinde ki açıklamalar doğrultusunda kısaca değineceğiz.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki — Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) — Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi. Özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

BA ve BS Mutabakat

Bilanço esasına tabi olup, bildirim yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bir aylık dönem içinde alış/satışlarının. Tebliğ ile belirlenen haddin altında kalması veya hiç alış/satışı olmaması halinde de söz konusu formları tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın BA-BS bildirim formlarına dahil edilecektir.

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde. Mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, BA ve BS bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde. Bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez. Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

BA ve BS Mutabakat kapsamı bakımından uygulamada geniş yer edinmektedir. VUK’nun ilgili hükmü gereğince bu formların eksik veya yanıltıcı bilgi bulundurması halinde cezai işlemler uygulanacağı açıktır. Uygulamayı kullanan şirketlere bildirim formlarında yapılan hatalar için düzeltme maksadıyla zaman verilmektedir. Şirketiniz nezdinde BA ve BS Mutabakat kullanırken şekil şartlarına tam olarak uymak, belirlenen zamanları kaçırmamak ve GİB ile tam uyum içerisinde kalabilmek için Melasoft e-Mutabakat Portalından bu hizmeti alabilirsiniz. Bize ulaşın…