Melasoft Bilişim Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ AYDINLATMA METNİ

Melasoft Bilişim Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak kişisel verilerin güvenliğine büyük önem atfetmekteyiz. Bu itibarla; kişisel verilerin güvenliği kapsamında her türlü kişisel bilginin, temel hak ve hürriyetler ile Anayasal Hakların korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkındaki bilgilendirme metnimizi sizlere takdim ediyoruz. Melasoft Bilişim Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Veri Sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir. Söz konusu işlemeye dair verilerin toplanma usulü, amacı, hukuki dayanak, süreler ve veri işlenmesine ilişkin bilgi alma hakkınıza yönelik açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kişisel veriler Melasoft tarafından; verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, görsel, fiziksel, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Ayrıca, Melasoft internet sitesini kullandığınızda, Melasoft’u ziyaret ettiğinizde, Melasoft organizasyonlarına katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Melasoft hizmetlerinden kişisel olarak yararlandığınız süre boyunca, ya da Melasoft’un tabi olduğu yasal düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmesi durumunda bu süre boyunca;

Kimlik verileriniz,

İletişim verileriniz,

Melasoft’dan aldığınız hizmetin gerektirdiği durumlarda; finansal verileriniz, hizmetlerinizin yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,

Melasoft’a iş başvurusunda bulunmanız halinde, bu kapsamda elde edilen özgeçmişiniz de dâhil olmak üzere tüm kişisel verileriniz, Melasoft bünyesinde çalışıyor veya daha önce çalışmış olmanız durumunda, iş ilişkiniz çerçevesinde hizmet akdiniz ve iş akdiniz kapsamında gerekli olan ve işe yatkınlığınız ile ilgili kişisel verileriniz,

Aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde işlenebilmektedir;

Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,

Kimliğinizin teyit edilebilmesi,

İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,

Melasoft’un tabi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülebilmesi,

İşe alım ve işin devamının sağlanabilmesi için gerekli faaliyetlerin sürdürülebilmesi,

Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,

Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,

Vergi Yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,

Raporlama ve denetim yapılabilmesi,

Melasoft ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin veri güvenliğinin temini,

Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi, iş stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanabilmesi,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini.

Yukarıda yer verilen işleme amaçlarının yanı sıra, kişisel verileriniz, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik:

İlgili bakanlıklar dahil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla yetkilendirilmiş olmak kaydıyla diğer özel veya kamu tüzel kişileri, yargı organları ve icra dairelerine,

Avukatlar, danışmanlar ve bağımsız denetim ve vergi danışmanları dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere,

Vergi sorumluluğu gereği paylaşılması gereken kurumlara,

Melasoft’un sunduğu hizmetlerin ifasını mümkün kılacak, anlaşmalı olunan her türlü hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız dâhil, hizmetlerin geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel, fiziksel ya da elektronik, dijital ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Melasoft’un verdiği hizmet kapsamında sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerin, tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi amacı ile toplanır.

3. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız:

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Eğer işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

İşlenme amacı ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını sorgulama,

Kişisel verilerin yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri ve aktarma amacını öğrenebilme,

Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin işlenme sebeplerinin ortadan kalkması durumunda sözkonusu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini talep etme hakkını haizsiniz.

4. Veri Güvenliği:

Melasoft, kişisel verilerin ile özel nitelikli kişisel verileriniz hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta; ayrıca, personelimiz ile gizlilik sözleşmesi imzalanması, fiziki ve dijital ortamda saklanan verilerin güvenliği, dijital ortamda saklanan verilere yetkisiz erişimin engellenmesi amacıyla şifreleme teknikleri uygulanması gibi her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

Melasoft tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve söz konusu verilere yönelik işleme ve güvenlik politikalarına ilişkin olarak daha detaylı bilgi almak istemeniz durumunda “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” sayfamızı inceleyebilirsiniz.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikayetlerinizi, “Kişisel Veri Koruma Kanununa Göre Bilgi Başvuru Formu” ile bize online olarak iletebilirsiniz.

© Melasoft Information Technologies